“Patenkintas KLIENTAS – geriausia reklama”

Siūlomos paslaugos esmė:  kartu su statinio savininku (užsakovu) atlikti alternatyvias generalinės rangos funkcijas, vykdyti objekto valdymą, užtikrinti racionalų ir teisingą lėšų panaudoją, bei kokybę. Šis statybos valdymo principas  ženkliai sumažina statybos išlaidas (net iki 30 %), lyginant su įmone atliekančia generalinės rangos funkcijas.

SV2 Statybų valdymo schema

Mes visada siekiame geriausio rezultato klientui,  tiek technine, tiek kokybine,  tiek finansine prasme. Mūsų tikslas – sutaupyti klientui daugiau, nei kainuoja mūsų paslaugos, tačiau tuo pačiu išauginti kokybę, kurios kaštai sunkiai apibrėžiami.


SV2 užtikrina, kad

– projektuojamas statinys būtų suprojektuotas toks, kokio pageidauja užsakovas ir taip, kaip reglamentuoja LR įstatymai ir norminiai aktai;
– statomas statinys būtų pastatytas taip, kaip numatyta Techniniame bei Darbo projektuose;
– statyba būtų vykdoma pačiais optimaliausiais kaštais;
– pastatas užsakovui būtų perduotas pilnai funkcionalus, su tinkamai įforminta dokumentacija ir su aiškiomis garantijomis dėl kokybės;
– visi projektavimo, statybos dalyviai jaustųsi komfortiškai dirbdami objekte, klaidų atsiradimo rizika minimizuojama nuosekliu kasdieniniu visų proceso dalyvių darbu;
– užsakovas turėtų galimybę tiekti medžiagas, įrengimus, mechanizmus ir t.t., tai daro įtaką kainos sumažėjimui;


Pagrindinės statybos valdymo funkcijos

– Aktyvus darbas projektavimo eigoje su projekto vadovu ir projekto dalių vadovais siekiant, kad Techninis projektas būtų parengtas atsižvelgiant į visus Statytojo poreikius, kad nebūtų pažeisti LR norminių dokumentų reikalavimai bei statinys ar jo dalys būtų suprojektuoti pačiu optimaliausiu būdu;
– Techninis projektas yra patikrinamas itin kruopščiai, kadangi  prisiimame atsakomybę prieš Statytoją už visą bendrą projekto rezultatą „iki rakto“, todėl mūsų tikslas – identifikuoti visas projektuojamo statinio silpnąsias vietas, rizikas kuo anksčiau, kad trūkumų ištaisymas neiššauktų didelių papildomų išlaidų;
Statinio statybos aikštelės paruošimas, vykdymo plano paruošimas, darbų vykdymo plano-grafiko sudarymas;
– Tiekėjų ir rangovų parinkimas apklausos ar atviro konkurso būdu, sutarčių sudarymas, administravimas;
– Statybos eigos techninė priežiūra;
– Kasdieninė statybos darbų priežiūra ir koordinavimas, pasitarimų, gamybinių posėdžių
organizavimas, dokumentavimas protokolais bei elektroninėje (vaizdinėje) laikmenoje;
– Visos statybos privalomosios dokumentacijos valdymas bei valdymo priežiūra, kontrolė;
– Pastato statybos, inžinerinių tinklų bei aplinkos tvarkymo darbų priėmimas iš Rangovų atliekant jų pateikiamos atsiskaitymo dokumentacijos (darbų atlikimo aktų, kontrolinių išpildomųjų geodezinių nuotraukų) atitikties kontrolė, atliktų darbų kontroliniai matavimai;
– Pastatyto statinio pripažinimo tinkamu naudoti organizavimas visos privalomosios dokumentacijos surinkimas, sisteminimas, pateikimas patikrinimui Valstybinei komisijai;
– Pastato įteisinimas VĮ „Registrų centras“;
– Visos su statyba susijusios dokumentacijos perdavimas užsakovui archyviniam saugojimui;
– Medžiagų tiekimas, mechanizmų nuoma, kainos parinkimas įvertinus kainos ir kokybės santykį;


Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis žemiau nurodytu telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

Kontaktai

Vytenis Isakas
Statybų techninės priežiūros vadovas
Mob. tel.: +370 61544634
E-paštas: tp@sv2.lt 

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo!